• Zaterdag 24 September : Lezing uit het boek Prediker 11,9-10.12,1-8.
  Jongeman, geniet van je jeugd en neemt het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je hart je ingeeft en wat je ogen begeren. Maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt. Zet alle zorgen van je af en houd alle kwalen van je lijf, want jeugd en morgenlicht zijn zo voorbij. Houd je schepper in ere zolang je nog jong bent, eer de kwade dagen komen en de jaren dat je zegt: het bevalt me niet meer. Eer het zonlicht verduistert, de maan en de sterren verbleken, en de wolken na de regen blijven hangen. Als het zover is staan de huisbewakers te beven en lopen de sterke mannen gebogen. De weinige maalsters die er nog zijn staken hun werk, de vrouwen aan het venster zien alleen maar duisternis. De huisdeur valt in het slot, het geluid van de molen vervaagt, het gefluit van de molen vervaagt, het gefluit van de vogels verstomt, alle tonen sterven weg. Onderweg is men overal bang voor en iedere helling schrikt af. De amandel smaakt niet langer, de sprinkhaan ligt zwaar op de maag en de kappervrucht helpt niet meer: de mens is op weg naar zijn laatste verblijf, de rouwklagers staan op straat al te wachten. Het zilveren koord knapt af, de gouden schaal breekt, de kruik gaat stuk bij de bron en het scheprad valt gebroken in de put. Het stof keer terug naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest naar God die hem schonk. IJL en ijdel, zegt Prediker, alles is ijdel.
 • Zaterdag 24 September : Psalmen 90(89),3-4.5-6.12-13.14.17.
  U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: 'Keer terug, mensenkind'. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras dat ontkiemt in de morgen en opschiet, en ’s avonds verwelkt en verdort. Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Zijn dagen zijn geteld. Keer U tot ons, Heer – hoe lang nog? Ontferm U over uw dienaren. Verleen ons van nu af uw rijkste zegen laat heel ons leven gelukkig zijn. Uw zegen, Heer God, moge over ons waken, bestuur onze handen bij al wat zijn doen.
 • Zaterdag 24 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,43b-45.
  In die tijd verbaasde zich iedereen over alls wat Jezus deed, en Hij sprak tot zijn leerlingen: 'Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.' Ofschoon zij die woorden niet begrepen ‑ ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten ‑ schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.
 • Zaterdag 24 September : H. Thomas van Aquino
        "Maar ik, zegt de apostel Paulus, ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer" (Gal 6,14). Zie, schrijft Augustinus, daar waar de wijze volgens de wereld had gedacht schaamte te vinden, ontdekt de apostel Paulus een schat; wat voor de ander een dwaasheid leek, is voor hem wijsheid geworden (1 Kor 1,17v) en een eretitel.       Iedereen haalt immers de glorie uit wat hem groots lijkt. Als hij gelooft dat hij een groot man is omdat hij rijk is, dan verheerlijkt hij zijn bezit. Degene die slechts grootheid ziet in Jezus Christus, zet zijn glorie in Jezus alleen; zo was de apostel Paulus; "Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij" (Gal 2,20). Ook verheerlijkt hij zich niet alleen in Christus, maar vooral in het kruis van Christus. In dit kruis zijn alle motieven verzameld die men kan hebben.       Het is des mensen om glorie te vinden door vriendschap met de groten en de machtigen; Paulus heeft slechts het kruis van Christus nodig, om daarin het duidelijkste teken van de vriendschap van God te vinden. "God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Rom 5,8). Nee, er is niets dat meer de liefde van God voor ons toont dan de dood van Christus. "O, onschatbare getuigenis van liefde! riep Gregorius uit. Om de slaaf te bevrijden, hebt U uw Zoon overgeleverd."
 • Vrijdag 23 September : Lezing uit het boek Prediker 3,1-11.
  Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft Gods werk voor hem van het begin tot het eind ondoorgrondelijk.
 • Vrijdag 23 September : Psalmen 144(143),1a.2abc.3-4.
  Verheerlijken wil ik de Heer, mijn rots, mijn steun en mijn burcht, mijn beschermer en redder, mijn schild en mijn toevlucht. Wat is dan een mens, Heer, dat Gij om hem geeft, een mensenkind, dat Gij U om hem bekommert? De mens is niet meer dan een vleugje wind, zijn dagen vergaan als een vluchtige schaduw.
 • Vrijdag 23 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,18-22.
  Toen Jezus eens alleen aan het bidden was en zijn leerlingen bij Hem kwamen, stelde Hij hun de vraag: 'Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?' Zij antwoordden: 'Johannes de Doper; anderen zeggen: Elia, en weer anderen: Een van de oude profeten is opgestaan.' Hierop zeide Hij tot hen: 'Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?' Nu antwoordde Petrus: 'De Gezalfde van God.' Maar Hij verbood hun nadrukkelijk dit aan iemand te zeggen. 'De Mensenzoon,' zo sprak Hij, 'moet veel lijden en door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht, zal Hij op de derde dag verrijzen.'

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org"