Vertaling website

Parochievernieuwing

Uit het Lectionarium

 • Maandag, 25 Oktober 2021 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 8,12-17.
  Broeders, wij zijn schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Als gij volgens het vlees leeft, zult gij zeker sterven. Maar als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult gij leven. Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader! De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.
 • Maandag, 25 Oktober 2021 : Psalmen 68(67),2.4.6-7ab.20-21.
  Als God zich verheft stuift de vijand uiteen, waar Hij zich vertoont vluchten zij die Hem haten. Maar alle rechtvaardigen juichen van vreugde en staan onbezorgd voor het aanschijn van God. Voor wezen een vader, voor weduwen steun is God in zijn heilige woning. God, die de eenzame zwervers naar huis geleidde, Maar de weerspannigen bleven in de wildernis achter! De Heer zij geloofd, dag aan dag: Hij draagt onze lasten, de God van ons heil. Want onze God is een God die verlost, de Heer onze God ontrukt aan de dood.
 • Maandag, 25 Oktober 2021 :
 • Maandag, 25 Oktober 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 13,10-17.
  Eens onderrichtte Jezus op sabbat in een van de synagogen, toen er plotseling een vrouw kwam die bezeten door een geest, achttien jaar lang ziek was; zij was kromgebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. Toen Jezus haar zag, riep Hij haar bij zich en sprak: 'Vrouw, ge zijt van uw ziekte verlost.' Hij legde haar de handen op en op hetzelfde ogenblik richtte zij zich op en verheerlijkte God. Geergerd, omdat Jezus op sabbat genas, nam nu de overste van de synagoge het woord en sprak tot het volk: 'Zes dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Komt u dus op die dagen laten genezen en niet op de sabbatdag.' Jezus gaf hem ten antwoord: 'Huiche­laars! Maakt niet ieder van u op sabbat zijn os of ezel van de voederbak los, om hem naar de drinkplaats te voeren? En behoorde dan deze vrouw, nog wel de dochter van Abraham, die niet minder dan achttien jaar lang door de duivel is kromgeslo­ten, niet van die boeien bevrijd te worden op de sabbat­dag?' Toen Hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar heel de menigte verheugde zich over al de heerlijke daden die Hij verricht­te.
 • Maandag, 25 Oktober 2021 : Commentaar Homelie toegekend aan Eusebius van Alexandrië
        De week heeft zoals bekend zeven dagen: God heeft ons zes dagen om te werken gegeven en Hij heeft er ons één gegeven om te bidden, om uit te rusten en ons te bevrijden van onze zonden. Als wij dus fouten begaan hebben gedurende deze zes dagen, dan kunnen wij ze op zondag herstellen en ons weer met God verzoenen.       Begeef je dus 's morgens naar Gods kerk, nader de Heer om je zonden te biechten, breng je gebed en het berouw in je hart voor Hem. Wees aanwezig gedurende de hele heilige en goddelijke liturgie. Voltooi je gebed, ga niet weg voor het eind van de bijeenkomst. Beschouw je Heer, terwijl Hij gedeeld en uitgedeeld wordt zonder vernietigd te worden. En als je geweten zuiver is, ga dan naar voren en neem deel aan de communie van het Lichaam en Bloed van de Heer. (...)       Die dag werd aan je gegeven voor gebed en rust. Zie dus “de dag die de Heer gemaakt heeft, laat het ons een dag van feest en vreugde zijn” (Ps 118,24). Laten we Hem verheerlijken die deze dag is opgestaan, evenals de Vader en de heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
 • Zondag, 24 Oktober 2021 : Uit profeet Jeremia 31,7-9.
  Dit zegt de Heer: Juich van vreugde over Jakob, jubel aan het hoofd van alle volken, roep het uit, zing een lofzang: 'De Heer heeft zijn volk gered, en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.' Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen mee, ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Zij komen terug in tranen, ze heffen smeekbeden aan, en Ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen; daar kunnen zij niet struikelen. Want Ik ben voor Israël een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.
 • Zondag, 24 Oktober 2021 : Psalmen 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6.
  De Heer bracht Sions ballingen terug, het was alsof wij droomden. Toen lachten alle monden, en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken geweldig is het wat de Heer ons deed Toen lachten alle monden, en juichte elke tong. Toen zei men bij de volken geweldig is het wat de Heer ons deed Toen lachten alle monden en juichte elk tong. Toen zei men bij de volken: geweldig is het wat de Heer hen deed. Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij. Keer nu ons lot ten goede, Heer, zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. Die onder tranen zaaien zij oogsten met gejuich. Vol zorgen gaan zij uit met zaaizakken beladen; maar keren zingend weer beladen met hun schoven.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org" 

Secretariaat

Parochiecentrum
Bergstraat 17
6701 AB Wageningen
Tel. 0317 - 747 108

 

Email: Secretariaat PZTB

Meest recente uitgave TitusBreed

Copyright © 2021 Parochie Zalige Titus Brandsma. Alle rechten voorbehouden.